سرکار خانم دکتر نعیمه اولنج

30 12 2023 05:16
کد خبر : 6766656
تعداد بازدید : 150

 

سرکار خانم  دکتر نعیمه اولنج

  "عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم پایه"

 

سوابق و تجارب

تدریس در دانشگاه تهران  ۱۳۸۸تا۱۳۹۲

تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق  ۱۳۸۸تا۱۳۹۲

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا از ۱۳۹۲تا کنون

راهنمایی 9 پایان نامه ارشد رشته فیزیک هسته ای

راهنمایی 2 پایان نامه دکتری تخصصی فیزیک در حال حاضر

 

افتخارات

حافظ ۴ جزء از قرآن کریم

  کسب رتبه اول در دوره کارشناسی  رشته ی فیزیک هسته ای دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۸۵

 کسب رتبه اول در دوره کارشناسی  ارشد رشته ی فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران ۱۳۸۷

کسب رتبه دوم در دوره دکتری تخصصی رشته ی فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران ۱۳۹۲

کسب رتبه اول از بین ۱۴ مصاحبه شونده آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه تهران

  دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی به سرپرستی شهید دکتر مسعود علی محمدی ، تحت عنوان "فرآیندهای پخش-برهمکنش حل پذیر با و بدون در نظر گرفتن اصل طرد" دانشگاه تهران-۱۳۸۷

دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی با درجه عالی به سرپرستی  پروفسور مجید مدرس ، تحت عنوان "محاسبه توابع پارتونی وابسته به تکانه عمودی در چارچوب مدلKimber-Watt  و بررسی وابستگی سطح مقطع بوزون هیگز به این توابع" دانشگاه تهران .۱۳۹۲

 

#معرفی بانوان شاخص،دانشگاه بوعلی سینا.

مسیر ارتباطی با ایشان

دانشکده علوم پایه

دفتر امور بانوان وخانواده دانشگاه بوعلی سینا