محدثه بیات 

مشاور رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا در امور بانوان و خانواده